1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
#[cfg(any(feature = "futures_io", feature = "tokio02_io", feature = "tokio_io"))]
pub use futures_x_io;

#[cfg(feature = "futures_io")]
#[path = "futures_io.rs"]
pub mod futures_io;

#[cfg(feature = "tokio02_io")]
#[path = "tokio02_io.rs"]
pub mod tokio02_io;

#[cfg(feature = "tokio_io")]
#[path = "tokio_io.rs"]
pub mod tokio_io;

//
//
//
#[cfg(all(
  feature = "futures_io",
  not(feature = "tokio02_io"),
  not(feature = "tokio_io")
))]
pub use self::futures_io::rw::{self, AsyncReadWithTimeoutExt, AsyncWriteWithTimeoutExt};

#[cfg(all(
  not(feature = "futures_io"),
  feature = "tokio02_io",
  not(feature = "tokio_io")
))]
pub use self::tokio02_io::rw::{self, AsyncReadWithTimeoutExt, AsyncWriteWithTimeoutExt};

#[cfg(all(
  not(feature = "futures_io"),
  not(feature = "tokio02_io"),
  feature = "tokio_io"
))]
pub use self::tokio_io::rw::{self, AsyncReadWithTimeoutExt, AsyncWriteWithTimeoutExt};