futures-x-io-timeoutable 0.3.2

Timeout ext for futures io and tokio io.
Documentation