futures-x-io-timeoutable 0.3.2

Timeout ext for futures io and tokio io.
Documentation

futures-x-io-timeoutable

Examples

Dev

cargo clippy --all --all-features -- -D clippy::all
cargo +nightly clippy --all --all-features -- -D clippy::all

cargo fmt --all -- --check
cargo build-all-features

╰─➤ cargo test-all-features -- --nocapture 2>/dev/null | grep 'test rw_' | grep ' ... ok' | wc -l
3
cargo run -p futures-x-io-timeoutable-demo-async-std

cargo run -p futures-x-io-timeoutable-demo-tokio