tokio-tasker 1.2.0

Lets you stop and join groups of Tokio tasks.
Documentation

tokio-tasker

Build Status
crates.io
docs.rs

Lets you stop and join groups of Tokio tasks.

See documentation and examples.