stringify-attributes 0.1.0

Stringify attributes
Documentation