rustpython-bytecode 0.1.2

RustPython specific bytecode.
Documentation