rtm 1.0.0

Intel's Transactional Synchronization
Documentation