jsonrpc-v2-macros 0.1.0

Proc macros for jsonrpc-v2
Documentation