git-mit-relates-to 5.12.207

Set Relates-to trailer.
{
  "git": {
    "sha1": "b72e15bbb3219dd19bbfa39be25b375cc7c2a728"
  },
  "path_in_vcs": "git-mit-relates-to"
}