Trait anymap2::any::UncheckedAnyExt[][src]

pub trait UncheckedAnyExt: Any {
    unsafe fn downcast_ref_unchecked<T: Any>(&self) -> &T;
unsafe fn downcast_mut_unchecked<T: Any>(&mut self) -> &mut T;
unsafe fn downcast_unchecked<T: Any>(self: Box<Self>) -> Box<T>; }

Required methods

unsafe fn downcast_ref_unchecked<T: Any>(&self) -> &T[src]

unsafe fn downcast_mut_unchecked<T: Any>(&mut self) -> &mut T[src]

unsafe fn downcast_unchecked<T: Any>(self: Box<Self>) -> Box<T>[src]

Loading content...

Implementors

impl UncheckedAnyExt for dyn Any[src]

impl UncheckedAnyExt for dyn Any + Send[src]

impl UncheckedAnyExt for dyn Any + Send + Sync[src]

impl UncheckedAnyExt for dyn Any + Sync[src]

impl UncheckedAnyExt for dyn CloneAny[src]

impl UncheckedAnyExt for dyn CloneAnySend + Send[src]

impl UncheckedAnyExt for dyn CloneAnySendSync + Send + Sync[src]

impl UncheckedAnyExt for dyn CloneAnySync + Sync[src]

Loading content...