Crate skia_sys [] [src]

Functions

SkiaGrContextCreate
SkiaGrContextRelease
SkiaGrContextRetain
SkiaGrGLCreateNativeInterface
SkiaGrGLInterfaceGLVersionGreaterThanOrEqualTo
SkiaGrGLInterfaceHasExtension
SkiaGrGLInterfaceRelease
SkiaGrGLInterfaceRetain

Type Definitions

SkiaGrContextRef
SkiaGrGLInterfaceRef