xiangyun 0.2.4

Xiangyun is the crate for random with Rust
Documentation
# Xiangyun [<img src="https://img.shields.io/crates/v/xiangyun.svg">](https://crates.io/crates/xiangyun)
Xiangyun is the crate for random with Rust [<img src="https://travis-ci.org/RustDream/Xiangyun.svg?branch=master">](https://travis-ci.org/RustDream/Xiangyun)