nu_plugin_shuffle 0.1.2

Nushell plugin to shuffle input
nu_plugin_shuffle-0.1.2 is not a library.

nu_plugin_shuffle

Nushell plugin to shuffle input

Install

cargo install nu_plugin_shuffle

Example

ls ~/devel/git/rust/**/*.rs | shuffle | first 5