ni 0.1.0

NI (Nano Interpreter) tool stack
Documentation