kayer 0.1.0

The kayer framework
Documentation

pub struct Kayer {
  server: Server,
}


pub struct HttpServer {
  entry: Entry,
  pub config: Config,
  router: Router,
  pub state: State,
  filter: Filter,
  services: Services,
}