httpflv 0.3.2

httpflv library.
Documentation

A httpflv library.

v0.0.1

 • Support remux RTMP stream to httpflv stream.

v0.0.2

 • Some improvements.

v0.0.3

 • Reference rtmp v0.0.8

v0.1.0

 • Reference flv v0.1.0/rtmp v0.1.0

v0.1.1

 • Change the listening port type.

v0.2.0

 • Support stream status notify using HTTP.

v0.2.1

 • Reference xflv new version v0.2.1.
 • Reference rtmp new version v0.3.1.

v0.3.0

 • Reference bytesio v0.3.0.
 • Do some refactoring.

0.3.2

 • Reference streamhub new version v0.1.1.