futures-crypto 0.1.0

Future-based crypto APIs

futures-crypto