enarx-shim-kvm 0.6.3

Enarx KVM shim
Documentation
{
  "git": {
    "sha1": "ffc11f4f7b126e7c7fb82b0f070968e97f30d3d8"
  },
  "path_in_vcs": "crates/shim-kvm"
}