bytestring 1.3.1

A UTF-8 encoded read-only string using `Bytes` as storage
Documentation