bytestring 1.3.0

An immutable UTF-8 encoded string using Bytes as storage
Documentation

A UTF-8 encoded read-only string using Bytes as storage.