Trait cita_crypto::CreateKey[][src]

pub trait CreateKey {
    type PrivKey;
    type PubKey;
    type Error;
    type Address;
    fn from_privkey(privkey: Self::PrivKey) -> Result<Self, Self::Error>;
fn gen_keypair() -> Self;
fn privkey(&self) -> &Self::PrivKey;
fn pubkey(&self) -> &Self::PubKey;
fn address(&self) -> Self::Address; }

Associated Types

Required methods

Implementors