[][src]Function bytesize::pib

pub fn pib<V: Into<u64>>(size: V) -> u64