[][src]Function bytesize::pb

pub fn pb<V: Into<u64>>(size: V) -> u64