[][src]Function bytesize::mb

pub fn mb<V: Into<u64>>(size: V) -> u64