[][src]Function bytesize::kb

pub fn kb<V: Into<u64>>(size: V) -> u64