[][src]Function bytesize::gib

pub fn gib<V: Into<u64>>(size: V) -> u64