[][src]Crate xosd_sys

Structs

xosd

Constants

xosd_align_XOSD_center
xosd_align_XOSD_left
xosd_align_XOSD_right
xosd_command_XOSD_percentage
xosd_command_XOSD_printf
xosd_command_XOSD_slider
xosd_command_XOSD_string
xosd_pos_XOSD_bottom
xosd_pos_XOSD_middle
xosd_pos_XOSD_top

Statics

osd_default_colour
osd_default_font
xosd_error

Functions

xosd_create
xosd_destroy
xosd_display
xosd_get_colour
xosd_get_number_lines
xosd_hide
xosd_init
xosd_is_onscreen
xosd_scroll
xosd_set_align
xosd_set_bar_length
xosd_set_colour
xosd_set_font
xosd_set_horizontal_offset
xosd_set_outline_colour
xosd_set_outline_offset
xosd_set_pos
xosd_set_shadow_colour
xosd_set_shadow_offset
xosd_set_timeout
xosd_set_vertical_offset
xosd_show
xosd_uninit
xosd_wait_until_no_display

Type Definitions

xosd_align
xosd_command
xosd_pos