[][src]Function winapi::um::winreg::RegDeleteKeyW

pub unsafe extern "system" fn RegDeleteKeyW(
    hKey: HKEY,
    lpSubKey: LPCWSTR
) -> LSTATUS