[][src]Type Definition vk_sys::PresentModeKHR

type PresentModeKHR = u32;