Type Definition tetsy_kvdb::DBKey[][src]

type DBKey = SmallVec<[u8; 32]>;

Database keys.