[][src]Function solana_stake_program::solana_stake_program

#[no_mangle]pub extern "C" fn solana_stake_program(
    program_id: &Pubkey,
    keyed_accounts: &[KeyedAccount],
    instruction_data: &[u8]
) -> Result<(), InstructionError>