Type Definition slog::Key [] [src]

type Key = &'static str;

Key type (alias for &'static str)