Redirecting to ../../protobuf/trait.ProtobufEnum.html...