Crate pinyin_zhuyin [] [src]

Convert between pinyin forms or zhuyin.

Functions

decode_pinyin

Decode pinyin

decode_zhuyin

Decode zhuyin

encode_pinyin

Encode pinyin

encode_zhuyin

Encode zhuyin

pinyin_to_zhuyin

Convert pinyin to zhuyin

split

Split numbered pinyin to (consonant, rhyme, tone)

zhuyin_to_pinyin

Convert zhuyin to pinyin