Type Definition libc::c_ulong [] [src]

type c_ulong = u64;