1
2
3
pub fn hello(name: String) {
    println!("Hello, {}!", name);
}