Type Definition im::Map [] [src]

type Map<K, V> = HashMap<K, V>;