[][src]Type Definition gio_sys::GMountUnmountFlags

type GMountUnmountFlags = c_uint;