Type Definition fxhash::FxHashSet [] [src]

type FxHashSet<V> = HashSet<V, FxBuildHasher>;

A HashSet using a default Fx hasher.