Type Definition fluvio_types::TokenName[][src]

type TokenName = String;