Type Definition fluvio_types::SpuName[][src]

type SpuName = String;