Type Definition fluvio_types::Reason[][src]

type Reason = String;