Type Definition fluvio_types::Name[][src]

type Name = String;