[][src]Type Definition fluvio_types::TokenName

type TokenName = String;