[][src]Type Definition fluvio_types::SpuName

type SpuName = String;