[][src]Type Definition fluvio_types::Reason

type Reason = String;