[][src]Type Definition fluvio_types::Name

type Name = String;