Type Definition fluvio_dataplane_protocol::Offset[][src]

type Offset = i64;