Function fluvio_dataplane_protocol::create_partition_name[][src]

pub fn create_partition_name(topic_name: &str, idx: &i32) -> String