[][src]Function fake_avx512::_mm512_maskz_adds_epi16

pub unsafe fn _mm512_maskz_adds_epi16(
    k: __mmask32,
    a: __m512i,
    b: __m512i
) -> __m512i